ฝ่ายขาย 062-669-7272 (คุณแบงค์) | ฝ่าย Service 062-243-3000 sales@dollysolutions.com

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-RNH1088

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-RNH1088 เป็นประตูกั้นปีกประตูผีเสื้อชนิดหนึ่งที่สามารถเข้า-ออก ด้วยบัตรสมาชิก เวลาสแกนเข้าและออกจะขึ้นไฟแสดงผลว่าได้สแกนเข้าหรือออกแล้ว คนที่บัตรสมาชิกเท่านั้นถึงจะผ่านประตูกั้นปีกได้ สามารถป้องกันคนภายนอกที่ไม่สามารถเข้ามาได้ ประตูกั้นปีกนี้จะเจอได้ที่ สถานีรถไฟ บริษัท โรงเรียน โรมแรม คอนโด ได้

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-RNH1088

ประตูปีกผีเสื้อ รุ่น TS-RNH1088